Víte, jak stavba probíhá?

Postup stavby

Příprava pozemku před zahájením výstavby

Pokud stavba potřebuje připojení na elektřinu či vodovod je nezbytně nutné již po vypracování studie začít řešit připojení pozemku s dostatečným předstihem s jednotlivými vlastníky či správci sítí. Pokud není pro stavbu možné včas potřebná připojení zajistit, je možné použít pro potřeby stavby generátor, či přistavit cisternu.

Předání pozemku zhotoviteli

Po vyřízení všech potřebných povolení a nabytí právní moci těchto povolení se sepíše a podepíše předávací protokol staveniště, na viditelné místo se umístí cedulka „stavba povolena“ a stavebník předá pozemek zhotoviteli. Před předáním pozemku zhotoviteli má stavebník povinnost oznámit s dostatečným předstihem stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a vybraného zhotovitele. Pokud pozemek spadá pod ochranu zemědělského půdního fondu, je nutné zahájení stavby oznámit min, 15 dnů předem dotčenému orgánu státní správy, který vydal souhlas s odnětím zemědělské půdy. Zároveň je nutné založit stavební deník a určit odpovědnou osobu, pro vedení stavebního deníku. Se staveništěm předá stavebník zhotoviteli i projektovou dokumentaci, která musí podle zákona být k dispozici na stavbě.

Zařízení staveniště

Před zahájením stavební činnosti zhotovitel zajistí potřebné zařízení staveniště. Jedná se především o zařízení potřebná pro připojení elektřiny, vodovodu, zázemí stavby jako je, mobilní WC, mobilní oplocení, bezpečnostní zábradlí pro výkopy apod.

Výkopové práce, hrubé terénní úpravy

Jedná se o první část, která je nezbytně nutná pro úspěšné zahájení stavebních prací. Pokud pozemek stavebníka spadá pod ochranu zemědělského půdního fondu je nutné provést skrývku ornice v rozsahu a hloubce, která je povolena. Po provedení skrývky se vyměřují základové konstrukce, provádí výkopové práce základových pasů a zhotovují vrty pro piloty a hrubé terénní úpravy okolí stavby. Dále proběhnou hrubé výkopové práce, například pro bazén, vsakovací objekt, akumulační nádrž, vodoměrnou šachtu apod.

Zhotovení základových konstrukcí

Po vykopání jam je nutné v co nejkratší době zhotovit betonové základové pasy, následně pak provést bednění, ležatou kanalizaci, prostupy pro vodovod elektřinu a další sítě. Následně se provede zásyp se zhutněním, následně armování betonářskou výztuží s kari sítěmi. Dále provede betonová mazanina a následně je nutné nechat vyzrát beton v základových konstrukcích. Dále proběhne betonáž nutná například pro bazén, vsakovací objekt, akumulační nádrž, vodoměrnou šachtu apod.

Zhotovení nosných konstrukcí

Po vyzrání základových konstrukcí je nutné pod všemi nosnými konstrukcemi, které jsou ve styku se základovou konstrukcí provést penetraci a hydroizolaci. Následně proběhne založení první řady zdiva, nosné stěny prvního nadzemního podlaží, okenní otvory a překlady. Poté se provede betonáž železobetonového věnce v návaznosti na zhotovení stropní konstrukce. Po vyzrání betonu věnců je v co nejkratší době zhotovena konstrukce krovu, provedena pojistná hydroizolace, laťování a finální střešní krytina s klempířskými prvky.
Následně se provede osazení otvorových výplní.

Zhotovení vnitřních konstrukcí a zdravotně-technických a technických rozvodů vč. venkovních objektů souvisejících s kanalizací, vodovodem či bazénem

Po vyzrání všech materiálů nosných konstrukcí se provede penetrace a hydroizolace pod příčkami. Následně se rozměří umístění příček a provede se jejich vyzdění vč. všech otvorů a překladů.

Poté se v koordinaci provedou instalace rozvodů vodovodu, kanalizace, plynovodu, elektřiny, slaboproudých rozvodů, vzduchotechniky, vytápění apod. Po dokončení hrubých rozvodů technických a zdravotně technických instalací se provede zhotovení případných přizdívek. Dále se provádějí vnitřní omítky, které je nutné nechat vyzrát. Provede se zateplení střešního pláště a instalace sádrokartonových konstrukcí šikmin střechy, podhledů, či příček. Dokončí se plošná penetrace a hydroizolace, která slouží i jako protiradonové opatření stavby. Dále se provedou skladby podlahy, dokončí se případné rozvody vytápění, zdravotně technické a technické instalace v podlaze a podlaha se připraví na vylití anhydritem. Následně je nutné nechat vylité podlahy vyzrát. Na předem připravená místa se osadí a dokončí instalace venkovních zdravotechnických či technických instalací například vodoměrná šachta, kanalizační šachty, akumulační nádrže vsakovací objekty a provede se jejich napojení na dům se všemi potřebnými zkouškami.

Zhotovení fasády domu

V klimaticky vhodných podmínkách se provede kontaktní zateplení domu, s vrstvami, fasádního lepidla s výztužnou sklotextilní tkaninou a následně se provede finální fasádní omítka, popřípadě obklady stěn vč. finální úpravy soklů objektu.

Dokončovací práce

Po vyzrání omítek a podlah je možné přistoupit k dokončovacím pracím. Provede se penetrace výmalba omítek, aplikace keramických obkladů stěn, pokládka dlažeb, montáž vnitřních parapetů, montáž zařizovacích předmětů, dokončení montáže vytápění, vzduchotechniky, kompletace elektra a napojení ostatních spotřebičů souvisejících s technickými instalacemi v objektu. Dále proběhne montáž obložkových zárubní, osazení dveřních křídel, seřízení oken a dveří, finální úklid a revizní práce na technických zařízeních objektu. Z venkovní strany proběhne dokončení klempířských konstrukcí osazení venkovních parapetů, dokončení okapového chodníčku, napojení dešťových svodů na dešťovou kanalizaci, nátěr konstrukcí, nebo jejich částí, dokončení podbití, výmalba fasády, finální instalace venkovního elektra, venkovních technických instalací a zapravení okolí pozemku po stavební činnosti.

Terénní úpravy, oplocení, sadové úpravy, zpevněné plochy

Dále je prováděn finální terénní úpravy, oplocení pozemku, vč. vjezdové brány a vstupní branky, zhotovíme zpevněné plochy, dokončíme sjezd na pozemek připravíme pozemek na zatravnění, vysázíme stromy, keře, či okrasné dřeviny a pozemek zatravníme.

Předání díla stavebníkovi

Po dokončení díla připravíme všechny certifikáty, dokumenty, revize a potřebné doklady související s kolaudací objektu provedeme finální úklid a předáme stavebníkovi.

Kolaudace objektu

Na přání zákazníka zajistíme kolaudaci objektu, včas oznámíme stavebnímu úřadu dokončení stavby, a předáme potřebné doklady při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu. Po vydání kolaudačního souhlasu předáme stavebníkovi stavbu do užívání, vč. stavebního deníku a dokumentace skutečného provedení, která byla podkladem pro kolaudační řízení.

Hrubý časový harmonogram stavebních prací

Stavební práce se musejí provádět ve vhodných klimatických podmínkách, a s nutnými technologickými přestávkami, proto je k jejich včasnému dokončení nutné začít včas a s dostatečným časovým předstihem řešit projektovou dokumentaci a včas provést inženýrskou činnost a požádat se všemi nutnými podklady o potřebná povolení bez kterých nelze stavbu započít. Časový harmonogram také souvisí s rozsahem stavebního díla a se zvolenou technologií, která je v objektu instalována, proto je nutné toto dopředu projednat nad konkrétním záměrem.

Jakmile je stavba povolena, je možné po předání staveniště zhotoviteli začít se samotnou výstavbou.

  • výkopové práce- 1-2 týdny
  • zhotovení základových konstrukcí 4-8 týdnů
  • zhotovení nosných konstrukcí- 4-8 týdnů
  • zhotovení vnitřních konstrukcí a zdravotně-technických a technických rozvodů vč. venkovních objektů souvisejících s kanalizací, vodovodem či bazénem 4-8 týdnů
  • zhotovení fasády domu- 2-4 týdny
  • dokončovací práce- 3-6 týdnů
  • terénní úpravy, oplocení, sadové úpravy, zpevněné plochy- 4-8 týdnů

Některé fáze výstavby se vzájemně kryjí. V závislosti na klimatických podmínkách a na velikosti a složitosti stavebního díla je možné stavbu od předání staveniště do předání díla stavebníkovi dokončit za 4-8 měsíců.

Časový harmonogram projekčních prací a především s tím související inženýrské činnosti a povolení záměru na stavebním úřadě nelze s přesností dopředu odhadnout. Záleží charakteru záměru, na lokaci stavby na potřebných stanoviscích dotčených orgánů státní správy, jejich vytíženosti a správních termínech, které má daný dotčený orgán státní správy předepsaný zákonem. Při předjednání záměru s projektantem a o vydání studie bude čas potřebný pro inženýrskou činnost a povolení záměru upřesněn.

Máte zájem o nezávaznou schůzku?