Víte přesně co potřebujete?

Přizpůsobíme se vašim potřebám

V naší nabídce naleznete i komerční stavby, administrativní budovy, případně obchodní prostory. U těchto staveb je nutnost splnit zákonem dané povinnosti, přesto je na místě myslet i na design, kvalitní materiály a precizní zpracování.

Jak probíhá realizace komerční stavby

Proces celé zakázky

Technický dozor investora

Na přání zákazníka provádíme stavební dozor, který v průběhu stavby dohlíží na kvalitu prováděných prací, sleduje problematické etapy výstavby a upozorňuje na chyby, které by mohly ohrozit celý projekt. Je na místě využít stavební dozor už před začátkem stavby, při tvorbě projektu, kdy se rozhoduje o nákladech celé stavby a vyplatí se, když vše probíhá pod dohledem odborníka hájícího zájmy investora.

Zaměření pozemku geodetem

Zaměření je první krok, vedoucí k vysněné stavbě. Kvalifikovaný geodet zaměří pozemek, stávající objekty, či stavby na něm jak polohopisně, tak výškopisně na podkladu katastrální mapy.

Zaměření stávajícího objektu projektantem, stavebně technický průzkum

V tomto případě se zaměří stávající objekty a výsledky se převedou do digitální podoby.. Projektant zaměří stávající dispozice, stávající nosné a nenosné konstrukce a provede stavebně technický průzkum, kde zjistí materiálové a stavebně konstrukční charakteristiky objektů. Zaměření stávajícího stavu je výchozí podklad pro další práci se záměrem stavebníka.

V případě rozsáhlejšího záměru je nutné, aby projektant ke stavebnímu průzkumu přizval profese, jichž se následně záměr dotýká, jedná se především o projektanty statiky, elektřiny, zdravotně technických instalací, plynu, vytápění vzduchotechniky apod.

Radonový průzkum

Průzkum radonu v místě pozemku je nutný pro navržení vhodného protiradonového opatření z důvodu zdravého a kvalitního bydlení. Na přání zákazníka zajistíme specialistu s potřebným oprávněním, který provede měření a vydá zprávu o provedeném průzkumu.

Inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum

Tyto nezbytné průzkumy slouží k návrhu kvalitního a ekonomicky vyváženého založení stavby a k návrhu likvidace dešťových vod na pozemku stavebníka. Inženýrsko-geologický průzkum prověří základové poměry na pozemku, hydrogeologický průzkum prověří hladinu spodní vody a vsakovací poměry na pozemku. Na přání zákazníka zajistíme geologa a hydrogeologa, který dle rozsahu stavby potřebné průzkumy zajistí.

Existence sítí

Možnost napojení objektů na technickou infrastrukturu se prověří zjištěním existence inženýrských sítí, včetně stanovisek jednotlivých vlastníků či správců inženýrských sítí s jejich zakreslením v katastrální mapě. Jedná se o předprojektovou přípravu, jaké inženýrské sítě se v nejbližším okolí záměru nacházejí. (elektřina, vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací vedení apod.) Na přání zákazníka a na základě plné moci zajistíme stanoviska jednotlivých vlastníků, či správců sítí v okolí plánovaného záměru.

Studie záměru

Jedná se o základní jednoduchý projekt. Studie je podklad pro další stupně projektové dokumentace a její účel je především převedení představy investora na papír. Studie řeší plánovaný záměr s ohledem na jeho dispoziční a architektonický vzhled. Na přání zákazníka mohou být součástí studie vizualizace, či pohyblivý 3D model. Studie slouží k předjednání záměru na stavebním úřadě a s účastníky řízení (sousedé, obec, dotčení vlastníci, či správci inženýrských sítí, apod.).

Studie obsahuje:
  • Jednoduchý popis záměru
  • Půdorysy všech podlaží se základním kótováním a výměrami, s vyznačeným zařízením a předpokládaným nábytkem
  • Půdorys střech
  • Řez objektem se základními kótami
  • Čelní pohledy na objekt
  • Zjednodušená situace stavby s vloženými inženýrskými sítěmi a s předpokládaným napojením objektu na IS
  • Vizualizace (na přání zákazníka)
  • Pohyblivý 3D model v elektronické podobě (na přání zákazníka)
Projektová dokumentace pro ohlášení odstranění stavby

Pokud je na pozemku stavebníka umístěna stávající stavba, kterou je nutné odstranit, předkládá se dokumentace bouracích prací. Ohlášení odstranění se podává v případě, že předmětný objekt je odstraňován celý a již nebude v obdobném rozsahu pro další záměr využitý. Na přání zákazníka a na základě plné moci zajistíme inženýrskou činnost související s dokumentací pro ohlášení odstranění stavby.

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Jedná se o první stupeň projektové dokumentace potřebný pro povolení umístění záměru na pozemku. Z dokumentace jednoznačně vyplývá půdorysné a výškové umístění stavby, vazby na okolní výstavbu a okolní infrastrukturu. Na základě této dokumentace stavební úřad rozhoduje o umístění stavby a vydává územní rozhodnutí, případně územní souhlas. Na přání zákazníka a na základě plné moci zajistíme inženýrskou činnost související s dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, která je nezbytná pro získání stanovisek pro dokladovou část.

Máte zájem o nezávaznou schůzku?